Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste on samalla henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste. Laatimispäivä 24.5.2021

1. Rekisterinpitäjä

Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy (3190485-4) Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo
010 508 2960
[email protected]

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy:n henkilökunta Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo
010 508 2960
[email protected]

3. Rekisterinnimi

Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy:n asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteriin tallennettuja henkilötietoja käytetään:

Henkilötietoja käytetään lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa asiakas- ja sopimussuhteen hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen, tietojen analysointiin, tilastointiin, tietopalveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Henkilötietoja voidaan myös käyttää mainonta- ja markkinointitarkoituksiin. Arkaluontoisia tietoja ei kuitenkaan käytetä markkinoinnin tai mainonnan toteuttamisessa.

Rekisteriä käytetään myös lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten säilytys-, raportointi- ja kyselyvelvoitteiden hoitamiseen.

5. Rekisterintietosisältö

Rekisteröidyistä voidaan tallentaa seuraavia tietoja:

1. a) Etu- ja sukunimet
2. b) Henkilötunnus
3. c) Osoitetiedot
4. d) Puhelinnumero(t)
5. e) Sähköpostiosoite
6. f) Kansalaisuus
7. g) Siviilisääty
8. h) Asumistiedot
9. i) Asepalvelustiedot
10. j) Ammatti
11. k) Työsuhdetiedot
12. l) Tulo- ja menotiedot
13. m) Pankkiyhteystiedot
14. n) Suoramarkkinointikiellot ja -suostumukset
15. o) Asiakkaan itsensä antamat tarpeelliset lisätiedot
16. p) Luottotyyppi ja muita luottoa koskevia tietoja
17. q) Pankkiyhteystiedot
18. r) Maksuhäiriötiedot
19. s) Asiakassuhteen alkamis- ja päättymispäivämäärät
20. t) Haetun ja myönnetyn lainan tiedot
21. u) Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
22. v) Ajoneuvojen rekisterinumerot jaVIN-numerot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja kerätään seuraavilta rekisterinpitäjiltä:

1. a) SCM Suomi Oy
2. b) LähiTapiola Rahoitus Oy
3. c) LähiTapiola konsernin muut yhtiöt
4. d) NettiX Oy
5. e) Viranomaisten ylläpitämät rekisterit (esimerkiksi: liikenteen turvallisuusvirasto)
6. f) Väestötietorekisteri
7. g) Fragus Warranty Finland Oy
8. h) Alma Media Oy

Joissakin tapauksissa tietoja kerätään henkilökohtaisesti tai puhelimitse.

7. Säännönmukaiset tietojenluovutukset ja tietojensiirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Rekisterin tietoja voidaan ainoastaan luovuttaa niille organisaation ulkopuolisille yrityksille, joille tietojen antaminen on välttämätöntä luottopäätöksen, vakuutusten, rahoitussopimuksen ja kunnossapitosopimuksen solmimista varten. Tietojen käsittelyn teknisen toteuttamisen johdosta osa lomakkeeseen täytetyistä tiedoista saattaa fyysisesti sijaita Euroopan Unionin ulkopuolisilla palvelimilla. Tietojen siirto perustuu käyttäjän antamaan suostumukseen. Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy ei vastaa palvelun, käyttäjän tai kolmansien osapuolien yhteyksien turvallisuudesta tai tietoturvasta.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy:n asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisesti. Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

a) Manuaalinenaineisto
Käsiteltävä manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin ulkopuolisten pääsy on estetty.
b) ATK:lle tallennetut tiedot

Rekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän järjestelmään, joka on suojattu ulkopuolisilla palomuureilla ja muilla teknisillä suojakeinoilla. Rekisteriin on pääsy vain niillä henkilöillä, joiden toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Rekisteriin sisäänkirjautuminen edellyttää henkilökohtaisen käyttäjätunnuksen ja salasanan syöttämistä.

9. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa mitä tietoja hänestä on tallennettu rekisteriin. Rekisteröity voi maksuttomasti tarkastaa tiedot kerran vuodessa.

Tarkastuspyyntö tulee esittää kirjallisesti omakätisesti allekirjoitetussa tai vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Henkilöllisyystodistus on esitettävä, kun tarkastuspyyntö esitetään henkilökohtaisesti.

Tarkastuspyyntö tulee toimittaa kirjallisena osoitteeseen: Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy, Laaksolahdentie 41, 02730 Espoo

Suomen Virtuaalinen Autokauppa Oy vastaa henkilökohtaisesti tai kirjallisesti esitettyihin tietojen tarkastuspyyntöihin kuukauden kuluessa tarkastuspyynnön esittämisestä.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa ja täydentää rekisterissä olevan käsittelyn kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn esittämästä vaatimuksesta.

Tiedon korjaamista koskeva vaatimus tulee esittää kirjallisesti edellä kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen. Vaatimuksessa on yksilöitävä mitä tietoa korjaamisvaatimus koskee.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle kirjallisesti edellä kohdassa 9 mainittuun osoitteeseen.